ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. zo. o. w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie ocieplenia n/w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Ostrowcu Św.

os. Stawki 48 – ocieplenie ściany frontowej zachodniej z remontem balkonów

Szczegółowy zakres prac do odbioru w siedzibie OTBS Sp. z o. o. pok. nr 20

W ofercie prosimy o podanie :

  • wartości brutto za wykonanie całości zadania z załączoną wyceną kosztorysową
  • terminu realizacji zadania
  • okresu gwarancji
  • terminu płatności

Ponadto oferta winna zawierać:

  • poświadczony wypis z Krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • dane o zrealizowanych robotach w okresie ostatnich 5 lat z załączonymi referencjami
  • oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego i ZUS


Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie OTBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 24.06.216 r. do godziny 1500.