ZAPYTANIE OFERTOWE – os. Stawki 77

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy os. Stawki 77 
w Ostrowcu Św.”
Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 20.06.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont dachu os. Stawki 77”.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Przedmiar robót – os. Stawki 77