Aktualnosci

Odczyty podzielników centralnego ogrzewania w 2021 r.

ADRES I termin odczytu podzielników
ul. Iłżecka 38 13.05.2021 godz. 8:00-9:30
ul. Mickiewicza 16 13.05.2021 godz.10:30-12:00
ul. Orzeszkowej 5 14.05.2021 godz.13:45-14:15
ul. Orzeszkowej 7 14.05.2021 godz.14:20-14:50
ul. Pogodna 36 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 38 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 40 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 42 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 44 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 46 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 48 08-13 maj 2021
ul. Sienkiewicza 44 13.05.2021 godz. 9:40-10:20
ul. Sienkiewicza 65/1 14.05.2021 godz. 8:00-9:30
ul. Sienkiewicza 65/2 14.05.2021 godz. 9:30-11:00
ul. Sienkiewicza 65/5 14.05.2021 godz. 11:50-12:20
ul. Sienkiewicza 65/8 14.05.2021 godz. 12:30-13:00
ul. Sienkiewicza 65/9 14.05.2021 godz. 13:00-13:30
ul. Sikorskiego 49 08-13 maj 2021
ul. Sikorskiego 51 08-13 maj 2021
os. Stawki 24 13.05.2021 godz. 12:15-14:00
ul. Stodolna 13 13.05.2021 godz.14:15-15:00
ul. Waryńskiego 6 14.05.2021 godz. 14:50-15:20
ul. Iłżecka 1/5 28.05.2021 godz. 9.00-12.30
ul. Kilińskiego 22A 28.05.2021 godz. 12.30-14.00
os. Ogrody 4 31.05.2021 godz. 9.00-14.00
os. Ogrody 35/5 31.05.2021 godz. 9.00-14.30
ul. Osadowa 11 2.06.2021 godz. 9.00-10.00
ul. Rynek 10 28.05.2021 godz. 9.00-12.00
ul. Sienkiewicza 82 28.05.2021 godz. 14.00-15.00
ul. Sienieńska 31 28.05.2021 godz. 13.30-15.00
ul. Starokunowska 1 28.05.2021 godz. 12.30-13.30
ul. Starokunowska 2 2.06.2021 godz. 11.00-13.00
os. Stawki 48 2.06.2021 godz. 13.00-16.00
ul. Stodolna 15 2.06.2021 godz. 9.00-14.00
ul. Zgoda 10 2.06.2021 godz. 10.00-10.30

Mieszkanie do wynajęcia

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., informuje, iż w związku z UCHWAŁĄ NR XL/119/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności części nieruchomości, ogłasza rozpoczęcie postępowania w sprawie naboru ofert na najem lokalu mieszkalnego.

Ogłoszenie
w sprawie składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

 

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy:

1/ ul. Sienkiewicza 59A/15, o powierzchni 29,71 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze III budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 10,00 zł/m² lokalu za każdy miesiąc kalendarzowy.

Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m² lub wielokrotność tej wartości.

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem lokalu, którego oferta dotyczy, w biurze Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A
w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • do dnia 09.03.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz REGULAMINEM WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OSTROWIECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:
a/ posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub
b/ posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

  1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2 -miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;
  2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
  3. posiadają samodzielny ( tzn na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
  4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:
a) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji, nie później niż 3 dni przed terminem licytacji.

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł / słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100/

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie dostarczyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy najmu:

1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,

2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w którym Najemca ma zamieszkać po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy Najmu.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45.

Dokumenty związane z ofertą:

Regulamin najmu lokali mieszkalnych
Druk – Zgłoszenie udziału – wzór dla osoby fizycznej przystępującej do postępowania ofertowego
Druk – Oświadczenie o dochodach
Wzór umowy najmu lokalu

Najem lokali mieszkalnych

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., informuje, iż w związku z UCHWAŁĄ NR XL/119/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności części nieruchomości, ogłasza rozpoczęcie postępowania w sprawie naboru ofert na najem lokali mieszkalnych.

Szczegółowa oferta

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – os. Ogrody 28

Zarząd Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ogłasza
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym wraz z prawem własności budynku handlowo – usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 28

4 Ogrody 28 – przetarg czwarty

Informacja

Dzień 24 grudnia 2020 r. ustala się dniem wolnym od pracy w OTBS Sp. z o. o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.
(zgodnie z art. 130 par.2 K.P.)

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – os. Ogrody 28

Zarząd Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym wraz z prawem własności budynku handlowo – usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 28

Ogrody 28 – przetarg trzeci (ost)

Ogłoszenie o przetargu – os. Ogrody 28

Zarząd Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym wraz z prawem własności budynku handlowo – usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 28

Ujednolicone ogłoszenie o przetargu – Ogrody 28 – przetarg drugi

Sprzedaży budynku na Os. Ogrody 28

Zarząd Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym wraz z prawem własności budynku handlowo – usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 28

Ujednolicone ogłoszenie o przetargu – Ogrody 28

Odczyt podzielników w 2020 r.

 

ADRES

I termin odczytów

II termin odczytów

ul. Iłżecka 38

29.06.2020 (poniedziałek) 8:00-10:00

4.07.2020 8:00-8:20

ul. Iłżecka 1/5

8.07.2020 (środa) 9:00-12:30

ul. Kilińskiego 22A

8.07.2020 (środa) 12:30-14:00

ul. Mickiewicza 16

30.06.2020 (wtorek) 13:30-15:30

8.07.2020 15:35-15:45

ul. Orzeszkowej 5

29.06.2020 (poniedziałek) 10:10-11:00

4.07.2020 8:30-8:40

ul. Orzeszkowej 7

29.06.2020 (poniedziałek) 11:00-11:45

4.07.2020 8:40-8:50

os. Ogrody 4

2.07.2020 (czwartek) 12:00-15:30

15.07.2020 16:00-16:20

os. Ogrody 35/5

7.07.2020 (wtorek) 9:00-15:30

ul. Osadowa 10

2.07.2020 (czwartek) 9:00-10:00

15.07.2020 15:00-15:10

ul. Osadowa 11

2.07.2020 (czwartek) 10:00-11:00

15.07.2020 15:10-15:20

ul. Rynek 10

2.07.2020 (czwartek) 9:00-12:00

15.07.2020 15:00-16:00

ul. Sienkiewicza 44

29.06.2020 (poniedziałek) 12:00-13:30

4.07.2020 9:00-9:20

ul. Sienkiewicza 65/1

29.06.2020 (poniedziałek) 13:40-15:30

4.07.2020 9:00-9:20

ul. Sienkiewicza 65/2

30.06.2020 (wtorek) 08:00-10:00

7.07.2020 15:00-15:10

ul. Sienkiewicza 65/4

30.06.2020 (wtorek) 15:45-18:00

7.07.2020 15:05-15:30

ul. Sienkiewicza 65/5

30.06.2020 (wtorek) 10:00-11:00

7.07.2020 15:15-15:25

ul. Sienkiewicza 65/5a

30.06.2020 (wtorek) 11:00-11:45

7.07.2020 15:25-15:25

ul. Sienkiewicza 65/8

26.06.2020 (piątek) 15:00-15:45

4.07.2020 

15:00-15:20

ul. Sienkiewicza 65/9

30.06.2020 (wtorek) 15:00-15:45

4.07.2020 9:40-10:00

ul. Sienkiewicza 82

8.07.2020 (środa) 14:00-15:00

ul. Siennieńska 31

2.07.2020 (czwartek) 14:00-15:30

 15.07.2020 16:00-16:30

ul. Starokunowska 1

2.07.2020 (czwartek) 12:30-14:00

ul. Starokunowska 2

01.07.2020 (środa) 15:10-16:30

6.07.2020 15:10-15:30

os. Stawki 24

29.06.2020 (poniedziałek) 13:30-15:30

6.07.2020 15:50-16:10

os. Stawki 48

7.07.2020 (wtorek) 9:00-14:00

ul. Stodolna 13

30.06.2020 (wtorek) 15:40-17:00

8.07.2020 15:55-16:05

ul. Stodolna 15

8.07.2020 (środa) 9:00-12:30

ul. Waryńskiego 6

02.07.2020 (czwartek) 15:10-16:10

6.07.2020 15:40-16:00

ul. Zgoda 10

2.07.2020 (czwartek) 11:00-11:30

 15.07.2020 15:20-15:40