Aktualnosci

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy/na:

 1. ul. Mickiewicza 14/32, o powierzchni 35,48 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 3,30 m², położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 2. ul. Rosłońskiego 2/40, o powierzchni 26,29 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 2,51 m², położony na piętrze II budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 3. ul. Rosłońskiego 10/19, o powierzchni 23,55 m² (kawalerka), położony na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 4. ul. Zgoda 10/12, o powierzchni 30,47 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 15,28 m², położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 5. ul. Focha 1/3, o powierzchni 33,06 m² (kawalerka), położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 6. os. Ogrody 35/6/13, o powierzchnia 22,05 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 2,21 m², położony na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 12,00 zł/m2 za każdy miesiąc kalendarzowy.

Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m2 lub wielokrotność tej wartości. 

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać w Sekretariacie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do dnia 03.12.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu oraz Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:

a) posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub

b) posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości  w  opłacie  czynszu  lub  opłat  niezależnych  w  wysokości 2 -miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;
 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
 3. posiadają samodzielny (tzn. na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożlwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:
a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji, nie później niż 3 dni przed terminem licytacji. 

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia – oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS Sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45.

Lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym umówieniu się
z pracownikiem OTBS Sp. z o.o.

– Zgłoszenie udziału w postępowaniu ofertowym
– Oświadczenie o dochodach
– Wzór umowy najmu

Dni wolne od pracy

Dni 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. ustala się dniami wolnymi od pracy w OTBS Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w zamian za święta przypadające w sobotę tj. odpowiednio 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z art. 130 par.2 K.P.)

OGŁOSZENIE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do oględzin  lokali mieszkalnych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeznaczonych do najmu instytucjonalnego, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 1. ul. Mickiewicza 14/32, o powierzchni 35,48 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 3,30 m², położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
  Data oględzin: 22.11.2021 r. godz. 8.00-10.00
 1. ul. Rosłońskiego 2/40, o powierzchni 26,29 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 2,51 m², położony na piętrze II budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
  Data oględzin: 22.11.2021 r. godz. 10.30-12.30
 1. ul. Rosłońskiego 10/19, o powierzchni 23,55 m² (kawalerka), położony na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
  Data oględzin: 22.11.2021 r. godz. 13.00-15.00
 1. ul. Zgoda 10/12, o powierzchni 30,47 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 15,28 m², położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
  Data oględzin: 23.11.2021 r. godz. 8.00-10.00
 1. ul. Focha 1/3, o powierzchni 33,06 m² (kawalerka), położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
  Data oględzin: 23.11.2021 r. godz. 10.30-12.30
 1. os. Ogrody 35/6/13, o powierzchnia 22,05 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 2,21 m², położony na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
  Data oględzin:23.11.2021 r. godz. 13.00-15.00

Dokumenty do pobrania:
Regulamin najmu lokali mieszkalnych
Oświadczenie o dochodach do regulaminu

Szczegółowe informacje, co do oferty lokalowej i warunkach ich uzyskania będą podawane na bieżąco  na naszej stronie internetowej www.otbs.ostrowiec.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny nr 41/248 23 23 wew. 45, bądź drogą mailową na adres mieszkania@otbs.ostrowiec.pl

II termin odczytu podzielników

ADRES II termin odczytu podzielników
Stawki 48 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 16.45
Osadowa 11 15 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 16.10
Zgoda 10 15 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 16.15 – 16.25
Starokunowska 2 15 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 16.35 – 16.45
Stodolna 15 15 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 17.10 – 17.50

 

ADRES II termin odczytu podzielników
ul. Iłżecka 1/5 8.06.2021 16:00–16:50
ul. Rynek 10 8.06.2021 16:00–16:20
ul. Sienkiewicza 82 8.06.2021 16:50–17:00
ul. Siennieńska 31 8.06.2021 16:45–17:00
ul. Starokunowska 1 8.06.2021 16:30–16:40
Os. Ogrody 4 9.06.2021 17:00–17:30
Os. Ogrody 35/5 9.06.2021 17:40–18:15

 

ADRES

II termin odczytu podzielników

ul. Iłżecka 38

17.05.2021 17:00–17:20

ul. Sienkiewicza 44

17.05.2021 17:30–17:45

ul. Mickiewicza 16

17.05.2021 18:00–18:20

os. Stawki 24

18.05.2021 15:40–16:10

ul. Stodolna 13

18.05.2021 16:20–16:40

ul. Sienkiewicza 65/1

20.05.2021 15:00–15:15

ul. Sienkiewicza 65/2

18.05.2021 15.00–15:15

ul. Sienkiewicza 65/5

20.05.2021 15:25–15:40

ul. Sienkiewicza 65/9

20.05.2021 15:45–15:55

ul. Orzeszkowej 5

19.05.2021 16:45–16:55

ul. Orzeszkowej 7

19.05.2021 16:55–17:05

ul. Waryńskiego 6

19.05.2021 17:10–17:20

Odczyty podzielników centralnego ogrzewania w 2021 r.

ADRES I termin odczytu podzielników
ul. Iłżecka 38 13.05.2021 godz. 8:00-9:30
ul. Mickiewicza 16 13.05.2021 godz.10:30-12:00
ul. Orzeszkowej 5 14.05.2021 godz.13:45-14:15
ul. Orzeszkowej 7 14.05.2021 godz.14:20-14:50
ul. Pogodna 36 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 38 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 40 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 42 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 44 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 46 08-13 maj 2021
ul. Pogodna 48 08-13 maj 2021
ul. Sienkiewicza 44 13.05.2021 godz. 9:40-10:20
ul. Sienkiewicza 65/1 14.05.2021 godz. 8:00-9:30
ul. Sienkiewicza 65/2 14.05.2021 godz. 9:30-11:00
ul. Sienkiewicza 65/5 14.05.2021 godz. 11:50-12:20
ul. Sienkiewicza 65/8 14.05.2021 godz. 12:30-13:00
ul. Sienkiewicza 65/9 14.05.2021 godz. 13:00-13:30
ul. Sikorskiego 49 08-13 maj 2021
ul. Sikorskiego 51 08-13 maj 2021
os. Stawki 24 13.05.2021 godz. 12:15-14:00
ul. Stodolna 13 13.05.2021 godz.14:15-15:00
ul. Waryńskiego 6 14.05.2021 godz. 14:50-15:20
ul. Iłżecka 1/5 28.05.2021 godz. 9.00-12.30
ul. Kilińskiego 22A 28.05.2021 godz. 12.30-14.00
os. Ogrody 4 31.05.2021 godz. 9.00-14.00
os. Ogrody 35/5 31.05.2021 godz. 9.00-14.30
ul. Osadowa 11 8.06.2021 godz. 9.00-10.00
ul. Rynek 10 28.05.2021 godz. 9.00-12.00
ul. Sienkiewicza 82 28.05.2021 godz. 14.00-15.00
ul. Sienieńska 31 28.05.2021 godz. 13.30-15.00
ul. Starokunowska 1 28.05.2021 godz. 12.30-13.30
ul. Starokunowska 2 8.06.2021 godz. 11.00-13.00
os. Stawki 48 8.06.2021 godz. 13.00-16.00
ul. Stodolna 15 8.06.2021 godz. 9.00-14.00
ul. Zgoda 10 8.06.2021 godz. 10.00-10.30

Mieszkanie do wynajęcia

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., informuje, iż w związku z UCHWAŁĄ NR XL/119/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności części nieruchomości, ogłasza rozpoczęcie postępowania w sprawie naboru ofert na najem lokalu mieszkalnego.

Ogłoszenie
w sprawie składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

 

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy:

1/ ul. Sienkiewicza 59A/15, o powierzchni 29,71 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze III budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 10,00 zł/m² lokalu za każdy miesiąc kalendarzowy.

Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m² lub wielokrotność tej wartości.

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem lokalu, którego oferta dotyczy, w biurze Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • do dnia 09.03.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz REGULAMINEM WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OSTROWIECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:
a/ posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub
b/ posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2 -miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;
 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
 3. posiadają samodzielny ( tzn na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:
a) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji, nie później niż 3 dni przed terminem licytacji.

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł / słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100/

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie dostarczyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy najmu:

1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,

2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w którym Najemca ma zamieszkać po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy Najmu.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45.

Dokumenty związane z ofertą:

Regulamin najmu lokali mieszkalnych
Druk – Zgłoszenie udziału – wzór dla osoby fizycznej przystępującej do postępowania ofertowego
Druk – Oświadczenie o dochodach
Wzór umowy najmu lokalu

Najem lokali mieszkalnych

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., informuje, iż w związku z UCHWAŁĄ NR XL/119/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności części nieruchomości, ogłasza rozpoczęcie postępowania w sprawie naboru ofert na najem lokali mieszkalnych.

Szczegółowa oferta

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – os. Ogrody 28

Zarząd Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ogłasza
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym wraz z prawem własności budynku handlowo – usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 28

4 Ogrody 28 – przetarg czwarty

Informacja

Dzień 24 grudnia 2020 r. ustala się dniem wolnym od pracy w OTBS Sp. z o. o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.
(zgodnie z art. 130 par.2 K.P.)

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – os. Ogrody 28

Zarząd Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym wraz z prawem własności budynku handlowo – usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 28

Ogrody 28 – przetarg trzeci (ost)