Aktualnosci

Ogłoszenie o dniu wolnym – 02.01.2018r.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż dzień 02.01.2018r. będzie dniem wolnym od pracy zgodnie z Art. 130 §2 kodeksu pracy (w zamian za dzień 06.01.2018r.).
Informujemy, że w sprawie awarii będzie czynny nasz numer alarmowy.
Zarząd OTBS Sp. z o.o.

[Aktualizacja] Nowy konkurs na nazwę osiedla

Aktualizacja
W wyniku podjętej dyskusji, Komisja postanowiła nie rozstrzygnąć konkursu.

Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy osiedla, nawiązującej do charakteru miejsca. Wyłoniona w Konkursie nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji i promocji osiedla.
Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na nazwę osiedla nowo powstającego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kopernika 34A na terenie dawnych zakładów odzieżowych GAMBO, zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.
Ramy czasowe konkursu:
w dniach 20 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. do godziny 15.00 – nadsyłanie propozycji nazw konkursowych,
do dnia 15 października 2017 r. do godziny 15.00 – ocena nadesłanych propozycji i ogłoszenie wyników.

Regulamin II konkursu na nazwę osiedla

Konkurs na nazwę osiedla

Ostrowieckie TowarzystwoBudownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza konkursna nazwę osiedla, które powstanie przy ul. Kopernika 34 A, w Ostrowcu Św.,na terenie po byłych Zakładach PrzemysłuOdzieżowego „Gambo”.

Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy osiedla, nawiązującejdo charakteru miejsca. Wyłoniona w Konkursie nazwa będziewykorzystywana do identyfikacji i promocji osiedla.
Regulamin i zasady przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie www.otbs.ostrowiec.pl.
Na propozycję nazwy osiedla czekamy od 15 lutego 2017 r. do 15 maja 2017 r., wyłonienie laureata konkursu przez komisję konkursową nastąpi najpóźniej do 2 czerwca 2017 r.
Dla laureata i dwóch osób wyróżnionych przewidujemy nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia (pdf)
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia (doc)

Ogłoszenie o przetargu

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a

Wszystkie informacje o przetargu znajdują się na stronie BiP

Przetarg

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wentylacji piwnic wraz z montażem drzwi w klatce schodowej z ułożeniem płytek antypoślizgowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Iłżecka 36w Ostrowcu Św.

Projekt wentylacji piwnic jak i szczegółowy zakres prac do wglądu w siedzibie OTBS Sp. z o. o. pok. nr 20

W ofercie prosimy o podanie:

  • wartości brutto za wykonanie całości zadania z załączoną wyceną kosztorysową
  • terminu realizacji zadania
  • okresu gwarancji
  • terminu płatności

Ponadto oferta winna zawierać:

  • poświadczony wypis z Krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • dane o zrealizowanych robotach w okresie ostatnich 5 lat z załączonymi referencjami
  • oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego i ZUS

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie OTBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 22.07.216 r. do godziny 15:00.