Oferta na renowację drewnianego pochwytu barierki

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na renowację drewnianego pochwytu barierki klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górzystej 5/11 w Ostrowcu Św. 

Zakres prac obejmuje:

– oczyszczenie pochwytu ze starej farby
– uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna
– dwukrotne malowanie poręczy lakierobejcą/farbą do drewna

Łączna długość pochwytu wynosi ok. 75,00 m.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2022r. do godz. 1200 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Oferty 
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową.

Altana śmietnikowa dla Wspólnot Mieszkaniowych: ul. H. Sienkiewicza 65/8, 65/12, 65/13 – zakres robót:
– rozebranie istniejącej altany śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu i papy
– utwardzenie terenu pod nową wiatę śmietnikową oraz pojemniki typu „dzwon” – wykonanie podbudowy, podsypki cementowej, osadzenie krawężników, ułożenie kostki brukowej typu „behaton” – powierzchnia ok. 28,00 m2
– wykonanie 4 stóp (w narożach) kotwiących altanę do podłoża
– dostarczenie i montaż nowej altany śmietnikowej o wymiarach 4,00×5,00 m  z blachy na konstrukcji z kształtowników stalowych 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 15.12.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Regulaminy – projekty na 2023 r.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przedstawia Państwu poniżej projekty nowych: Regulaminów rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, kosztów ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody oraz rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków.

Zmiany dotychczasowych zapisów regulaminów (wyłącznie w kwestii rozliczania kosztów ciepła) podyktowane są koniecznością dostosowania treści do obowiązujących przepisów tj.

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 2273)

Przy czym niniejsze zmiany regulaminów  rozliczania kosztów c.o. (z chwilą zatwierdzenia przez poszczególne wspólnoty) obowiązują od sezonu rozliczeniowego 2023/2024 i nie mają wpływu na rozliczenie bieżącego sezonu grzewczego, natomiast zmiana sposobu rozliczania kosztów podgrzania wody obowiązuje od 01.01.2023 r. (od I kw. 2023 lub od 1 półrocza 2023).


Treść regulaminów  wspólna dla wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – podzielniki
Schemat podzielniki – strona 1
Schemat podzielniki – strona 2

Regulamin – ciepła woda
Schemat – ciepła woda

Budynki:   BRAK podzielników,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – o ile nie nastąpi zmiana decyzji – NADAL ROZLICZANE WEDŁUG METRAŻU, dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po montażu podzielników
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
FOCHA 1
IŁŻECKA 36
IŁŻECKA 38A
KILIŃSKIEGO 12
KILIŃSKIEGO 20B
KONOPNICKIEJ 2
MICKIEWICZA 12
MICKIEWICZA 14
OGRODY 32
PUŁANKI 5
PUŁANKI 9
ROSŁOŃSKIEGO 10
SIENKIEWICZA 65/10
SIENKIEWICZA 65/11
SIENKIEWICZA 65/13
SIENKIEWICZA 65/7
SŁONECZNE 6
SŁONECZNE 8
STAWKI 77
STODOLNA 19
WARYŃSKIEGO 2
WARYŃSKIEGO 4
SŁOWACKIEGO 13a
CEGIELNIANA 6 – indywidualny regulamin

 

Budynki:   BRAK podzielników,  BRAK instalacji do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – o ile nie nastąpi zmiana decyzji – NADAL ROZLICZANE WEDŁUG METRAŻU, dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po montażu podzielników
– CIEPŁA WODA – dostosowanie treści par. 5 Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody (…) do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po podłączeniu instalacji do budynku

Dotyczy:
KOCHANOWSKIEGO 10
MICKIEWICZA 10
ORZESZKOWEJ 1
RYNEK 27
SIENKIEWICZA 59A
SIENKIEWICZA 65/12
SIENKIEWICZA 65/6
STAROKUNOWSKA 1/7
TYLNA 1/5

 

Budynki:   SĄ podzielniki,  BRAK instalacji do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań podzielników)
– CIEPŁA WODA – dostosowanie treści par. 5 Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody (…) do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po podłączeniu instalacji do budynku

Dotyczy:
GÓRZYSTA 14/24B
GÓRZYSTA 5/11
IŁŻECKA 38
KOPERNIKA 8
KLIMKIEWICZOWSKA 16
OSADOWA 10
OSADOWA 11
OSADOWA 13
OSADOWA 14
RYNEK 10
SIENKIEWICZA 59B
SIENKIEWICZA 65/15
SIENKIEWICZA 65/2
SIENKIEWICZA 65/5A
SIENKIEWICZA 65/8
SIENNIEŃSKA 31
STAROKUNOWSKA 1
STAROKUNOWSKA 2
STODOLNA 15
WARYŃSKIEGO 3
WARYŃSKIEGO 8
ZGODA 10

Budynki:   SĄ podzielniki,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań podzielników)
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
CEGIELNIANA 2/4
IŁŻECKA 1/5
KILIŃSKIEGO 22A
MICKIEWICZA 16
MICKIEWICZA 18
OGRODY 35/5
OGRODY 4
OGRODY 6
ORZESZKOWEJ 5
ORZESZKOWEJ 7
SIENKIEWICZA 40
SIENKIEWICZA 42
SIENKIEWICZA 44
SIENKIEWICZA 65/1
SIENKIEWICZA 65/4
SIENKIEWICZA 65/5
SIENKIEWICZA 65/9
SIENKIEWICZA 82
STAWKI 24
STAWKI 48
STODOLNA 13
WARYŃSKIEGO 5
WARYŃSKIEGO 6
WARYŃSKIEGO 7
SANDOMIERSKA 93


Treść regulaminów  wspólna dla  wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – ciepłomierze
Schemat ciepłomierze – strona 1
Schemat ciepłomierze – strona 2

Regulamin c.o. – ciepłomierze
Schemat – ciepła woda

Budynki:   SĄ ciepłomierze,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań ciepłomierzy)
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
SIKORSKIEGO 49 i 51
POGODNA 36 i 38
POGODNA 40 i 42
POGODNA 46
POGODNA 44
POGODNA 48


Treść regulaminów  wspólna dla  wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – logotermy
Schemat logotermy

Regulamin – ciepła woda (logotermy)

Budynki:  zainstalowane logotermy

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań ciepłomierzy)
– koszty ciepłej wody rozliczane łącznie z kosztami c.o. w takich samych proporcjach jak przy c.o.

Dotyczy:
KOPERNIKA 34a i 34b


ZAPYTANIE OFERTOWE – remont schodów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na remont schodów przy budynku wielorodzinnym ul. Pogodna 46 w Ostrowcu Św. Zakres prac wyszczególniony w załączonym przedmiarze robót.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 18 lub pod
nr tel. 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, okresu gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl do dnia 31.10.2022r.
lub osobiście w sekretariacie – pok. nr 4.

Przedmiar robót – ul. Pogodna 46


Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

Zamawiający :

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi opublikowano :

  1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 2022/BZP 00294971/01 w dniu 05.08.2022 r.
  2. Na stronie internetowej : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

Czytaj dalej „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi”


Oferta pracy – pracownik ogólnobudowlany

Nabór został zakończony.

OTBS Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: pracownik ogólnobudowlany

Opis stanowiska:
– wykonywanie prac ogólnobudowlanych, remontowych i wykończeniowych

Wymagania:
– wykształcenie zasadnicze zawodowe
– doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika budowlanego
– mile widziane prawo jazdy kategorii B
– dobra organizacja pracy
– odpowiedzialność za wykonywaną pracę
– zaangażowanie

Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
– wynagrodzenie brutto 3400,00 zł 
– wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska
– pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną, na adres e-mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 65/10A.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli : 

„1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Powyższe żądania można złożyć na piśmie lub przesłać na adres e-mail OTBS. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.otbs.ostrowiec.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. „