Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

Zamawiający :

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

opublikowano :

 1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 2022/BZP 00294971/01 w dniu 05.08.2022 r.
 2. Na stronie internetowej : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.271.1.2022.KS

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godz. 11:00. 
 1. Składanie ofert: za pośrednictwem Platformy na adres : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl wg zasad określonych w rozdziale II pkt. 2  specyfikacji warunków zamówienia.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2022 r. o godz. 11:15 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na Platformie.

Wojciech Wójcik  – Prezes Zarządu
Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wymianę wodomierzy mieszkaniowych zimnej
i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z OTBS Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana: wodomierzy z odczytem radiowym DN 15
o długości korpusu 110 mm, z plombami, uszczelkami oraz zaworem antykropelkowym i zaworem zwrotnym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • demontaż istniejącego wodomierza w lokalu mieszkalnym
 • montaż wodomierza, zaworu zwrotnego i antykropelkowego
 • oplombowanie nowego wodomierza
 • bieżące informowanie administracji OTBS o problemach z dostępem do lokali,
 • spisanie protokołu z demontażu i montażu wodomierza z uwzględnieniem informacji dotyczących ich numerów i wskazań potwierdzone przez wykonawcę i najemcę lokalu.

Wykonawca przekaże zdemontowane wodomierze wraz z protokołami do OTBS bezpośrednio po zakończeniu prac na danym budynku.

Informujemy, że dostarczenie wodomierzy z modułem radiowym, zaworów zwrotnych, zaworów antykropelkowych oraz plomb leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dostarcza następujący osprzęt:

 1. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 30st. C
 2. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym  FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 90st. C
 3. Zawór zwrotny DN 15 FILA
 4. Zawór antykropelkowy DN 15 w łączniku, FILA
 5. Plomba zatrzaskowa DN 15, numerowana

1. W ofercie należy podać cenę za wymianę 1 szt. wodomierza w zakresie podanym powyżej. Ilość wodomierzy do wymiany: 779 szt. w tym – 313 szt. c.w. i 466 szt. – z.w. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych takich jak wymiana niesprawnych zaworów kulowych, podejść do wodomierzy itp. Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w celu sprawdzenia zasadności wykonania i rozliczenia robót. Zamawiający informuje, ze zasoby lokalowe są zróżnicowane ze względu m.in. na lata budowy, ilość i rozmieszczenie poszczególnych lokali w budynku. W celu uzyskania bliższej informacji na w/w temat prosimy o kontakt z Administracją OTBS Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania lokatorów (czasami kilkakrotnie) o konieczności wymiany wodomierzy.

2. Termin wykonania zamówienia należy wykonać sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie później niż do 25.11.2022r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. 661-418-373 

4. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny. 

5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Warunki umowy: − o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, − umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym załączonym do Zapytania.

8. Termin składania ofert: Ofertę należy składać do dnia 8.08.2022r., godz. 15:00. 

9. Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą mailową na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl .

Formularz ofertowy

Zestawienie wodomierzy


oferty na wykonanie i montaż bramy oraz furtki 

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż bramy oraz furtki w budynku wielorodzinnym przy ul. Zgoda 10.

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie ławy fundamentowej z betonu zbrojonego B20 pomiędzy słupami bramy

– wykonanie/dostarczenie bramy oraz furtki (przystosowanej do współpracy z domofonem) z kształtowników stalowych wraz z montażem (słupy bramy kształtownik min. 100x100x3 mm, furtki: 80x80x3 mm). 

– założenie automatyki wraz z osprzętem elektrycznym do zdalnego otwierania bramy (zakodowanie i dostarczenie 12 szt. pilotów)

– konstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Oferty należy złożyć do dnia 15.07.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373


Zapraszamy do składania ofert na wymianę obróbek blacharskich

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę obróbek blacharskich oraz rynny w budynku wielorodzinnym ul. Stodolna 15.

Długość budynku wynosi ok. 45,00m.

Zakres prac obejmuje:

Wymiana obróbek blacharskich i rynny –jedna strona budynku:

– demontaż pasa podrynnowego, rynny, nadrynnowego

– nabicie płyty czołowej

– montaż obróbek blacharskich – pas podrynnowy, rynna, pas nadrynnowy (rynna metalowa ocynkowana)

– wykonanie koszy zlewowych łączących rury spustowe

– przyklejenie pierwszego pasa papy termozgrzewalnej

Oferty należy złożyć do dnia 15.07.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373


Ogłoszenie o przetargu TI/ 1194 /2022

Ostrowiec Św. 15.06.2022r. 

TI/ 1194 /2022

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odwodnienia liniowego w budynkach: 

 1. ul. Pogodna 48 – odwodnienie liniowe z kratką żeliwną o długości ok. 21,00 .
  Zakres prac:
  – demontaż istniejącego odwodnienia
  – częściowe rozebranie kostki brukowej, wykonanie podbudowy pod nowe odwodnienie
  – montaż odwodnienia liniowego
 2. ul. Kopernika 34B – naprawa odwodnienia liniowego z kratką żeliwną w garażu podziemnym o długości 5,60m

Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373


Ogłoszenie o przetargu TI/ 1194 /2022

Ostrowiec Św. 15.06.2022r. 

TI/ 1194 /2022

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji termicznej instalacji CO oraz CCW w piwnicach budynku wielorodzinnego os. Ogrody 35/5. 

Długość budynku wynosi ok. 82,00m.

Zakres prac obejmuje:

 • demontaż istniejącej izolacji – bandaż z wełny i gipsu
 • oczyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów
 • uszczelnienie przejść przez ściany piwnic – łącznie ok 2,00 m2
 • montaż otuliny termoizolacyjnej z pianki poliuretanowej o gr. 30 mm

Z uwagi na zróżnicowanie średnicy rur instalacji oraz odejścia od poziomów, przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373