Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

Zamawiający :

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi opublikowano :

  1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 2022/BZP 00294971/01 w dniu 05.08.2022 r.
  2. Na stronie internetowej : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.271.1.2022.KS

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godz. 11:00. 
  1. Składanie ofert: za pośrednictwem Platformy na adres : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl wg zasad określonych w rozdziale II pkt. 2  specyfikacji warunków zamówienia.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2022 r. o godz. 11:15 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na Platformie.

Wojciech Wójcik  – Prezes Zarządu
Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.