Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

Zamawiający :

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

opublikowano :

 1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 2022/BZP 00294971/01 w dniu 05.08.2022 r.
 2. Na stronie internetowej : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.271.1.2022.KS

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godz. 11:00. 
 1. Składanie ofert: za pośrednictwem Platformy na adres : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl wg zasad określonych w rozdziale II pkt. 2  specyfikacji warunków zamówienia.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2022 r. o godz. 11:15 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na Platformie.

Wojciech Wójcik  – Prezes Zarządu
Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wymianę wodomierzy mieszkaniowych zimnej
i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z OTBS Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana: wodomierzy z odczytem radiowym DN 15
o długości korpusu 110 mm, z plombami, uszczelkami oraz zaworem antykropelkowym i zaworem zwrotnym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • demontaż istniejącego wodomierza w lokalu mieszkalnym
 • montaż wodomierza, zaworu zwrotnego i antykropelkowego
 • oplombowanie nowego wodomierza
 • bieżące informowanie administracji OTBS o problemach z dostępem do lokali,
 • spisanie protokołu z demontażu i montażu wodomierza z uwzględnieniem informacji dotyczących ich numerów i wskazań potwierdzone przez wykonawcę i najemcę lokalu.

Wykonawca przekaże zdemontowane wodomierze wraz z protokołami do OTBS bezpośrednio po zakończeniu prac na danym budynku.

Informujemy, że dostarczenie wodomierzy z modułem radiowym, zaworów zwrotnych, zaworów antykropelkowych oraz plomb leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dostarcza następujący osprzęt:

 1. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 30st. C
 2. Wodomierz hybrydowy z modułem radiowym  FILA „FRANCO INOX” 1,6m3/h 90st. C
 3. Zawór zwrotny DN 15 FILA
 4. Zawór antykropelkowy DN 15 w łączniku, FILA
 5. Plomba zatrzaskowa DN 15, numerowana

1. W ofercie należy podać cenę za wymianę 1 szt. wodomierza w zakresie podanym powyżej. Ilość wodomierzy do wymiany: 779 szt. w tym – 313 szt. c.w. i 466 szt. – z.w. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych takich jak wymiana niesprawnych zaworów kulowych, podejść do wodomierzy itp. Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w celu sprawdzenia zasadności wykonania i rozliczenia robót. Zamawiający informuje, ze zasoby lokalowe są zróżnicowane ze względu m.in. na lata budowy, ilość i rozmieszczenie poszczególnych lokali w budynku. W celu uzyskania bliższej informacji na w/w temat prosimy o kontakt z Administracją OTBS Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania lokatorów (czasami kilkakrotnie) o konieczności wymiany wodomierzy.

2. Termin wykonania zamówienia należy wykonać sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie później niż do 25.11.2022r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. 661-418-373 

4. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny. 

5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Warunki umowy: − o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, − umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym załączonym do Zapytania.

8. Termin składania ofert: Ofertę należy składać do dnia 8.08.2022r., godz. 15:00. 

9. Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą mailową na adres otbs@otbs.ostrowiec.pl .

Formularz ofertowy

Zestawienie wodomierzy


oferty na wykonanie i montaż bramy oraz furtki 

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż bramy oraz furtki w budynku wielorodzinnym przy ul. Zgoda 10.

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie ławy fundamentowej z betonu zbrojonego B20 pomiędzy słupami bramy

– wykonanie/dostarczenie bramy oraz furtki (przystosowanej do współpracy z domofonem) z kształtowników stalowych wraz z montażem (słupy bramy kształtownik min. 100x100x3 mm, furtki: 80x80x3 mm). 

– założenie automatyki wraz z osprzętem elektrycznym do zdalnego otwierania bramy (zakodowanie i dostarczenie 12 szt. pilotów)

– konstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Oferty należy złożyć do dnia 15.07.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373


Zapraszamy do składania ofert na wymianę obróbek blacharskich

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę obróbek blacharskich oraz rynny w budynku wielorodzinnym ul. Stodolna 15.

Długość budynku wynosi ok. 45,00m.

Zakres prac obejmuje:

Wymiana obróbek blacharskich i rynny –jedna strona budynku:

– demontaż pasa podrynnowego, rynny, nadrynnowego

– nabicie płyty czołowej

– montaż obróbek blacharskich – pas podrynnowy, rynna, pas nadrynnowy (rynna metalowa ocynkowana)

– wykonanie koszy zlewowych łączących rury spustowe

– przyklejenie pierwszego pasa papy termozgrzewalnej

Oferty należy złożyć do dnia 15.07.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373Oferta pracy – pracownik ogólnobudowlany

Nabór został zakończony.

OTBS Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: pracownik ogólnobudowlany

Opis stanowiska:
– wykonywanie prac ogólnobudowlanych, remontowych i wykończeniowych

Wymagania:
– wykształcenie zasadnicze zawodowe
– doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika budowlanego
– mile widziane prawo jazdy kategorii B
– dobra organizacja pracy
– odpowiedzialność za wykonywaną pracę
– zaangażowanie

Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
– wynagrodzenie brutto 3400,00 zł 
– wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska
– pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną, na adres e-mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 65/10A.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli : 

„1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Powyższe żądania można złożyć na piśmie lub przesłać na adres e-mail OTBS. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.otbs.ostrowiec.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. „


Ogłoszenie o przetargu TI/ 1194 /2022

Ostrowiec Św. 15.06.2022r. 

TI/ 1194 /2022

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odwodnienia liniowego w budynkach: 

 1. ul. Pogodna 48 – odwodnienie liniowe z kratką żeliwną o długości ok. 21,00 .
  Zakres prac:
  – demontaż istniejącego odwodnienia
  – częściowe rozebranie kostki brukowej, wykonanie podbudowy pod nowe odwodnienie
  – montaż odwodnienia liniowego
 2. ul. Kopernika 34B – naprawa odwodnienia liniowego z kratką żeliwną w garażu podziemnym o długości 5,60m

Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373


Ogłoszenie o przetargu TI/ 1194 /2022

Ostrowiec Św. 15.06.2022r. 

TI/ 1194 /2022

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji termicznej instalacji CO oraz CCW w piwnicach budynku wielorodzinnego os. Ogrody 35/5. 

Długość budynku wynosi ok. 82,00m.

Zakres prac obejmuje:

 • demontaż istniejącej izolacji – bandaż z wełny i gipsu
 • oczyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów
 • uszczelnienie przejść przez ściany piwnic – łącznie ok 2,00 m2
 • montaż otuliny termoizolacyjnej z pianki poliuretanowej o gr. 30 mm

Z uwagi na zróżnicowanie średnicy rur instalacji oraz odejścia od poziomów, przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji i warunków płatności.

Kontakt telefoniczny: 661-418-373


II  termin odczytu podzielników centralnego ogrzewania

Rynek 10 – 10 czerwca 2022 r. (piątek) w godz. 15.10 – 15.50
Starokunowska 1 – 10 czerwca 2022 r. (piątek) w godz. 16.35 – 16.40
Starokunowska 2 – 10 czerwca 2022r. (piątek) w godz. 16.40 – 17.00
Osadowa 11 – 11 czerwca 2022r. (sobota) w godz. 10.10 – 10.20
Stawki 48 – 09.06.2022 (czwartek) w godz. 15:30-16:15
Siennieńska 31 – 09.06.202 (czwartek) w godz. 16:40-16:50
Stodolna 15 – 09.06.2022 (czwartek) w godz. 17:00-17:15


II termin odczytu podzielników centralnego ogrzewania

BudynekII termin
ul. Iłżecka 3828.05.20229:05-9:25
ul. Mickiewicza 1626.05.202215:50-16:10
ul. Orzeszkowej 528.05.20228:30-8:35
ul. Orzeszkowej 728.05.20228:35-9:00
ul. Sienkiewicza 4426.05.202215:30-15:45
ul. Sienkiewicza 65/127.05.202215:50- 16:10
ul. Sienkiewicza 65/227.05.202216:10-16:30
ul. Sienkiewicza 65/427.05.202216:45-17:00
ul. Sienkiewicza 65/527.05.202217:10-17:20
ul. Sienkiewicza 65/827.05.202215:40-15:50
ul. Sienkiewicza 65/927.05.202215:30-15:40
os. Stawki 2426.05.202216:20-16:45
ul. Stodolna 1328.05.20229:40-10:00