ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Wykonanie projektu elektrycznego głównego wyłącznika prądu i przycisku ppoż. wraz 
z akceptacją rzeczoznawcy ds. ppoż. dla budynków zarządzanych przez OTBS Sp. z o.o.” 
Wykaz budynków i specyfikacja w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 15.06.2023r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana głównego wyłącznika prądu”.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Załącznik 1


Odczyty podzielników c.o. 2023 r.

L.p. Adres budynku I termin odczytu II (wstępny) termin odczytu 
1 ul. Orzeszkowej 5 15.05.2023 9:00-9:40 22.05.2023
2 ul. Orzeszkowej 7 15.05.2023 9:40-10:15 22.05.2023
3 ul. Waryńskiego 6 15.05.2023 10:20-10:50 22.05.2023
4 ul. Mickiewicza 16 15.05.2023 11:10-12:40 22.05.2023
5 ul. Iłżecka 38 15.05.2023 13:00-14:30 23.05.2023
6 ul. Stodolna 13 15.05.2023 14:30-15:10 23.05.2023
7 ul. Starokunowska 2 15.05.2023 16:00-16:40 23.05.2023
8 ul. Sienkiewicza 65/1 16.05.2023 8:00-10:00 25.05.2023
9 ul. Sienkiewicza 65/2 16.05.2023 10:00-11:30 25.05.2023
10 ul. Sienkiewicza 65/4 16.05.2023 12:15-13:45 26.05.2023
11 ul. Sienkiewicza 65/5 16.05.2023 13:50-14:20 26.05.2023
12 ul. Sienkiewicza 65/8 16.05.2023 14:30-15:00 26.05.2023
13 Os. Ogrody 4 23 maja 2023  (wtorek)  godz. 9.00 – 14.00 01.06.2023 r. (czwartek)  godz. od 15.50 do 16.15
14 ul. Sienkiewicza 82 23 maja 2023 (wtorek) godz. 14.30 – 16.00 02.06.2023 r. (piątek)   godz. od 15.05 do 15.15
15 Os. Ogrody 35/5 23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – 14.00 01.06.2023 r. (czwartek)  godz. od 16.20 do 16.45
16 ul. Stodolna 15 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – 14.00 01.06.2023 r. (czwartek) godz. od 17.00 do 17.20
17 ul. Sienkiewicza 44 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – 12.00 (z wymianą baterii) 07.06.2023 r. (środa)  godz. od 15.30 do 16.10 (z wymianą baterii)
18 Os. Stawki 48 24 maja 2023 (środa) godz. 12.15 – 14.15 (I kl.)
14.15 – 16.00 (II kl.)
01.06.2023 r. (czwartek)  godz. od 15.10 do 15.40
19 ul. Rynek 10 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – 12.00 31.05.2023 r. (środa)  godz. od 16.15 do 16.45
20 ul. Siennieńska 31 25 maja 2023 (czwartek) godz. 13.30 – 15.00 31.05.2023 r. (środa)  godz. od 16.50 do 17.00
21 ul. Zgoda 10 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – 10.00 02.06.2023 r. (piątek)   godz. od 15.30 do 15.35
22 ul. Kilińskiego 22a 25 maja 2023 (czwartek) godz. 10.30 – 12.00  02.06.2023 r. (piątek)   godz. od 15.50 do 16.00
23 ul. Sienkiewicza 65/9 25 maja 2023 (czwartek) godz. 12.15 – 14.15
(z wymianą baterii)
07.06.2023 r. (środa)  godz. od 16.10 do 16.30 (z wymianą baterii)
24 Os. Stawki 24 30 maja 2023 (wtorek) godz. 9.30 – 15.30
(z wymianą baterii)
7.06.2023. (środa)
godz. od 16.45 do 17.00.
25  ul. Starokunowskiej 1

 

25 maja 2023 (czwartek)
godz. od 12.30 do 13.30
31.05.2023 r. (środa)
godz. od 16.00 do 16.10
26 ul. Klimkiewiczowska 16 7.06.2023. (środa)
godz. od 8.00 do 10.00.

Przeglądy gazowe

Informujemy o możliwości przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej dla budynków nie zarządzanych przez OTBS sp. z o.o.
Koszt przeglądu dla lokali mieszkalnych100 zł brutto.
Koszt przeglądu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych250 zł brutto.

Zamówienie usługi można dokonać w siedzibie Spółki – ul. H.Sienkiewicza 65/10a – pok. 1 Administracja lub telefonicznie 41/248-23-23 wew. 35.
Przeglądy wykonywane są w godzinach pracy Spółki tj. od 7 do 15.


Oferta pracy – monter instalacji sanitarnych

OTBS Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: monter instalacji sanitarnych.

Opis stanowiska:
wykonywanie prac w zakresie: montażu, naprawy, konserwacji instalacji grzewczej, gazowej i wodnokanalizacyjnej; udrażnianie instalacji kanalizacyjnej; wymiana, naprawa i montaż urządzeń sanitarnych; usuwanie awarii.

Wymagania:
– wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe
– doświadczenie zawodowe na danym stanowisku
– mile widziane certyfikaty zawodowe, uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, prawo jazdy kat. B
– kreatywność
– terminowość
– odpowiedzialność za wykonywaną pracę
– umiejętność pracy w zespole
– dobra organizacja pracy
– zaangażowanie

Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
– wynagrodzenie brutto od 3 500,00 zł do 4 000,00 zł plus premia
– wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska
– pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
– możliwość rozwoju i samorealizacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 65/10A.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
„1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Powyższe żądania można złożyć na piśmie lub przesłać na adres e-mail OTBS. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.otbs.ostrowiec.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.


Mieszkanie do wynajęcia

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania wniosków (do 12.05.2023 r.), w celu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeznaczonego do najmu instytucjonalnego:

ul. Starokunowska 1/7/17, o powierzchni 36,74 m² (kawalerka), zlokalizowanego na I piętrze budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany.

Lokal posiada ważne świadectwo charakterystyki energetycznej
EU=109,79 kWh/(m2*rok) EK=135,20 kWh/(m2*rok) EP=168,87 kWh/(m2*rok)
ECO2=0,04 t CO2/(m2*rok) UOZE=0,00%

Obejrzenie lokalu możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem OTBS Sp. z o. o.

Dokumenty do pobrania:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 12,00 zł/m² za każdy miesiąc kalendarzowy. Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi co najmniej  0,20 zł/m².

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym oświadczeniem o dochodach, należy składać w Sekretariacie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do dnia 12.05.2023 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.).

Osoby spełniające wymagania, zostaną zaproszone telefonicznie do stawienia się w siedzibie Spółki na licytację, która odbędzie się dnia 16 maja 2023 r.

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu oraz Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:
a) posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub
b) posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy
w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

  1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2-miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wnioskuo najem lokalu mieszkalnego;
  2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
  3. posiadają samodzielny (tzn. na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
  4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:
a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej
w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji.

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia – oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS Sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45
e-mail  mieszkania@otbs.ostrowiec.pl


Oferta na renowację drewnianego pochwytu barierki

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na renowację drewnianego pochwytu barierki klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górzystej 5/11 w Ostrowcu Św. 

Zakres prac obejmuje:

– oczyszczenie pochwytu ze starej farby
– uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna
– dwukrotne malowanie poręczy lakierobejcą/farbą do drewna

Łączna długość pochwytu wynosi ok. 75,00 m.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2022r. do godz. 1200 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Oferty 
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty
na dostarczenie i montaż altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową.

Altana śmietnikowa dla Wspólnot Mieszkaniowych: ul. H. Sienkiewicza 65/8, 65/12, 65/13 – zakres robót:
– rozebranie istniejącej altany śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu i papy
– utwardzenie terenu pod nową wiatę śmietnikową oraz pojemniki typu „dzwon” – wykonanie podbudowy, podsypki cementowej, osadzenie krawężników, ułożenie kostki brukowej typu „behaton” – powierzchnia ok. 28,00 m2
– wykonanie 4 stóp (w narożach) kotwiących altanę do podłoża
– dostarczenie i montaż nowej altany śmietnikowej o wymiarach 4,00×5,00 m  z blachy na konstrukcji z kształtowników stalowych 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć do dnia 15.12.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie – pok. nr 4 lub wysłać
na adres mailowy otbs@otbs.ostrowiec.pl


Regulaminy – projekty na 2023 r.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przedstawia Państwu poniżej projekty nowych: Regulaminów rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, kosztów ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody oraz rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków.

Zmiany dotychczasowych zapisów regulaminów (wyłącznie w kwestii rozliczania kosztów ciepła) podyktowane są koniecznością dostosowania treści do obowiązujących przepisów tj.

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 2273)

Przy czym niniejsze zmiany regulaminów  rozliczania kosztów c.o. (z chwilą zatwierdzenia przez poszczególne wspólnoty) obowiązują od sezonu rozliczeniowego 2023/2024 i nie mają wpływu na rozliczenie bieżącego sezonu grzewczego, natomiast zmiana sposobu rozliczania kosztów podgrzania wody obowiązuje od 01.01.2023 r. (od I kw. 2023 lub od 1 półrocza 2023).


Treść regulaminów  wspólna dla wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – podzielniki
Schemat podzielniki – strona 1
Schemat podzielniki – strona 2

Regulamin – ciepła woda
Schemat – ciepła woda

Budynki:   BRAK podzielników,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – o ile nie nastąpi zmiana decyzji – NADAL ROZLICZANE WEDŁUG METRAŻU, dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po montażu podzielników
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
FOCHA 1
IŁŻECKA 36
IŁŻECKA 38A
KILIŃSKIEGO 12
KILIŃSKIEGO 20B
KONOPNICKIEJ 2
MICKIEWICZA 12
MICKIEWICZA 14
OGRODY 32
PUŁANKI 5
PUŁANKI 9
ROSŁOŃSKIEGO 10
SIENKIEWICZA 65/10
SIENKIEWICZA 65/11
SIENKIEWICZA 65/13
SIENKIEWICZA 65/7
SŁONECZNE 6
SŁONECZNE 8
STAWKI 77
STODOLNA 19
WARYŃSKIEGO 2
WARYŃSKIEGO 4
SŁOWACKIEGO 13a
CEGIELNIANA 6 – indywidualny regulamin

 

Budynki:   BRAK podzielników,  BRAK instalacji do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – o ile nie nastąpi zmiana decyzji – NADAL ROZLICZANE WEDŁUG METRAŻU, dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po montażu podzielników
– CIEPŁA WODA – dostosowanie treści par. 5 Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody (…) do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po podłączeniu instalacji do budynku

Dotyczy:
KOCHANOWSKIEGO 10
MICKIEWICZA 10
ORZESZKOWEJ 1
RYNEK 27
SIENKIEWICZA 59A
SIENKIEWICZA 65/12
SIENKIEWICZA 65/6
STAROKUNOWSKA 1/7
TYLNA 1/5

 

Budynki:   SĄ podzielniki,  BRAK instalacji do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań podzielników)
– CIEPŁA WODA – dostosowanie treści par. 5 Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody (…) do aktualnych przepisów, zastosowanie dopiero po podłączeniu instalacji do budynku

Dotyczy:
GÓRZYSTA 14/24B
GÓRZYSTA 5/11
IŁŻECKA 38
KOPERNIKA 8
KLIMKIEWICZOWSKA 16
OSADOWA 10
OSADOWA 11
OSADOWA 13
OSADOWA 14
RYNEK 10
SIENKIEWICZA 59B
SIENKIEWICZA 65/15
SIENKIEWICZA 65/2
SIENKIEWICZA 65/5A
SIENKIEWICZA 65/8
SIENNIEŃSKA 31
STAROKUNOWSKA 1
STAROKUNOWSKA 2
STODOLNA 15
WARYŃSKIEGO 3
WARYŃSKIEGO 8
ZGODA 10

Budynki:   SĄ podzielniki,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań podzielników)
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
CEGIELNIANA 2/4
IŁŻECKA 1/5
KILIŃSKIEGO 22A
MICKIEWICZA 16
MICKIEWICZA 18
OGRODY 35/5
OGRODY 4
OGRODY 6
ORZESZKOWEJ 5
ORZESZKOWEJ 7
SIENKIEWICZA 40
SIENKIEWICZA 42
SIENKIEWICZA 44
SIENKIEWICZA 65/1
SIENKIEWICZA 65/4
SIENKIEWICZA 65/5
SIENKIEWICZA 65/9
SIENKIEWICZA 82
STAWKI 24
STAWKI 48
STODOLNA 13
WARYŃSKIEGO 5
WARYŃSKIEGO 6
WARYŃSKIEGO 7
SANDOMIERSKA 93


Treść regulaminów  wspólna dla  wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – ciepłomierze
Schemat ciepłomierze – strona 1
Schemat ciepłomierze – strona 2

Regulamin c.o. – ciepłomierze
Schemat – ciepła woda

Budynki:   SĄ ciepłomierze,  JEST instalacja do ciepłej wody:

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań ciepłomierzy)
– CIEPŁA WODA – zmiana podziału kosztów – wprowadzenie opłaty stałej (proporcjonalnie do ilości lokali z c.c.w.) i opłaty zależnej od zużycia wody (koszt podgrzania 1 m3)

Dotyczy:
SIKORSKIEGO 49 i 51
POGODNA 36 i 38
POGODNA 40 i 42
POGODNA 46
POGODNA 44
POGODNA 48


Treść regulaminów  wspólna dla  wyszczególnionych budynków poniżej:

Regulamin c.o. – logotermy
Schemat logotermy

Regulamin – ciepła woda (logotermy)

Budynki:  zainstalowane logotermy

– CENTRALNE OGRZEWANIE – dostosowanie treści regulaminu do aktualnych przepisów, zmiana podziału kosztów –  koszty stałe (proporcjonalnie do metrażu), koszty zmienne wspólne (proporcjonalnie do metrażu), koszt zmienne zależne (proporcjonalnie do wskazań ciepłomierzy)
– koszty ciepłej wody rozliczane łącznie z kosztami c.o. w takich samych proporcjach jak przy c.o.

Dotyczy:
KOPERNIKA 34a i 34b


ZAPYTANIE OFERTOWE – remont schodów

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na remont schodów przy budynku wielorodzinnym ul. Pogodna 46 w Ostrowcu Św. Zakres prac wyszczególniony w załączonym przedmiarze robót.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 18 lub pod
nr tel. 661-418-373.

W ofercie prosimy o podanie terminu realizacji, okresu gwarancji i warunków płatności.

Oferty należy złożyć na adres mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl do dnia 31.10.2022r.
lub osobiście w sekretariacie – pok. nr 4.

Przedmiar robót – ul. Pogodna 46


Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

Zamawiający :

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi opublikowano :

  1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr : 2022/BZP 00294971/01 w dniu 05.08.2022 r.
  2. Na stronie internetowej : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

Czytaj dalej „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi”