Nabór ofert na Stanowisko – Kierownik Działu Techniczno-eksploatacyjnego.

Nabór został zakończony.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15.03.2022r.

OTBS Sp. z o.o.

ogłasza nabór ofert na Stanowisko – Kierownik Działu Techniczno-eksploatacyjnego.
Oferty można składać do dnia – 28.03.2022r.

Kwalifikacje i wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budownictwo lub pokrewne oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
 2. Uprawnienia budowlane.
 3. Znajomość prawa budowlanego.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą:

 1. Kierowanie działem techniczno-eksploatacyjnym i koordynacja zadań podległych pracowników.
 2. Współpraca z Przedstawicielami zarządzanych nieruchomości oraz Zarządem w zakresie przygotowania i realizacji planów remontów.
 3. Nadzór nad stanem technicznym zarządzanych zasobów mieszkaniowych.
 4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwieniem spraw kierowanych do działu.
 5. Nadzór nad zakresem spraw związanych z zawieraniem umów z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi/roboty na rzecz Spółki.

Miejsce wykonywania pracy: OTBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 65/10A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zatrudnienie na umowę o pracę. Wymiar etatu: 1,0.

Wynagrodzenie: warunki wynagrodzenia, ustalone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi Kandydatami.

Ofertę kandydata zawierającą kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, należy złożyć osobiście lub wysłać na adres siedziby OTBS Sp. z o.o. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 65/10A lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako OTBS), ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: otbs@otbs.ostrowiec.pl, telefonicznie: 41 2482323 lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  Jeżeli przekaże Pani/Pan pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się wyłącznie z Pani/Pana inicjatywy i jedynie za Pani/Pana dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz OTBS (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia naboru.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z uprawnień tych można skorzystać składając pisemny wniosek do OTBS, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 7. Ponadto, w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (Kodeks pracy). Brak podania wymaganych przepisami danych osobowych skutkował będzie niemożliwością przeprowadzenia naboru. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowyMieszkanie do wynajęcia

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania wniosków (do 10.03.2022 r.), w celu najmu lokalu mieszkalnego położonego
w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeznaczonego do najmu instytucjonalnego:

ul. Waryńskiego 4/9, o powierzchni 38,12 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze II budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany.

Obejrzenie lokalu możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem OTBS Sp. z o. o.

Dokumenty do pobrania:
WNIOSEK  Zgłoszenie udziału w postępowaniu ofertowym
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:
Oświadczenie o dochodach
Wzór umowy najmu
Regulamin najmu lokali mieszkalnych

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 12,00 zł/m2 za każdy miesiąc kalendarzowy. Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m2 lub wielokrotność tej wartości.

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem  zgłoszenia udziału
w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać
w Sekretariacie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy
ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do dnia 10.03.2022 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)

Osoby spełniające wymagania, zostaną zaproszone telefonicznie do stawienia się w siedzibie Spółki na licytację, która odbędzie się dnia 14 marca 2022 r.

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu oraz Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:
a) posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub
b) posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy
w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2-miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  o najem lokalu mieszkalnego;
 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
 3. posiadają samodzielny (tzn. na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:

a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej
w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji.
Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)
Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia – oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS Sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45,
e-mail  mieszkania@otbs.ostrowiec.pl