Deklaracja dostępności

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej BIP OTBS Sp. z o. o.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-30
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

wyłączenia:

– archiwalne pliki (pdf, doc, jpg) mogą być nie czytelne dla czytników używanych przez osoby niepełnosprawne. Niezgodności te będą sukcesywnie usuwane.

– dokumenty nie wytworzone przez  OTBS Sp. z o.o. i pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest SEKRETARIAT, otbs@otbs.ostrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48412482323 wew. 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek siedziby OTBS Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10a w Ostrowcu Świętokrzyskim

  1. wejście główne do budynku  jest dostosowane do potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich;
  2. na parkingu nie znajdują się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
  3. przy wejściu głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
  4. administracja, windykacja (INFORMACJA) oraz KASA znajdują się na parterze budynku; istnieje możliwość wezwania pracownika danego Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy na parterze budynku;
  5. w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
  6. wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
  7. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
  8. do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
  9. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online;
  10. brak toalety dla niepełnosprawnych.