ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

„Remont klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rosłońskiego 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać na załączonym do zapytania kwestionariuszu  do dnia 15.12.2023r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Remont klatek schodowych ul. Rosłońskiego 10”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2023r. o godz. 915.

Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Remont klatek schodowych ul. Rosłońskiego 10

Kwestionariusz ofertowy