Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych:

Michał Broda iod@otbs.ostrowiec.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust 1 i 2 RODO przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. (zwanym dalej Administratorem lub OTBS sp. z o.o.)
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@otbs.ostrowiec.pl.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawowych. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach:

 • umożliwienia zawarcia i realizacji postanowień łączącej nas umowy (np. umowy sprzedaży lub najmu lokalu) w tym ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez OTBS sp. z o. o. na zlecenie i w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze np. prowadzenia dokumentacji, korespondencji, rozliczeń, analiz i statystyk, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
 • w niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planują Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

KOMU OTBS sp. z o. o. POWIERZA DANE OSOBOWE?
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • organy ochrony prawnej (np. Policja, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach świadczenia usług na rzecz OTBS sp. z o.o. oraz realizacji zleconych zadań (np. obsługa IT, kancelarie prawne, banki, instytucje płatnicze, firmy ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, konserwatorzy, kurierzy);

JAK DŁUGO OTBS BĘDZIE PRZECHOWYWAŁ DANE OSOBOWE?
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Państwa z Administratorem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Państwa w zakresie realizacji określonych czynności i zadań.

W przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych podanie danych jest dobrowolne

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.