Mieszkania do wynajęcia

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., informuje, iż w związku z UCHWAŁĄ NR XL/119/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności części nieruchomości, ogłasza rozpoczęcie postępowania w sprawie naboru ofert na najem lokali mieszkalnych.

Ogłoszenie
w sprawie składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

 

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy:

1/ ul. Sienkiewicza 59A/15, o powierzchni 29,71 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze III budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 10,00 zł/m² lokalu za każdy miesiąc kalendarzowy.

Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m² lub wielokrotność tej wartości.

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem lokalu, którego oferta dotyczy, w biurze Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • do dnia 09.03.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz REGULAMINEM WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OSTROWIECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:
a/ posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub
b/ posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2 -miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;
 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
 3. posiadają samodzielny ( tzn na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:
a) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji, nie później niż 3 dni przed terminem licytacji.

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł / słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100/

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie dostarczyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy najmu:

1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,

2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w którym Najemca ma zamieszkać po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy Najmu.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45.

Dokumenty związane z ofertą:

Regulamin najmu lokali mieszkalnych
Druk – Zgłoszenie udziału – wzór dla osoby fizycznej przystępującej do postępowania ofertowego
Druk – Oświadczenie o dochodach
Wzór umowy najmu lokalu


Ogłoszenie

w sprawie składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy/na:

 1. ul. Iłżecka 1/5/6, o powierzchni 35,45 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 2. ul. Starokunowska 1/7/17, o powierzchni 36,74 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 3. ul. Waryńskiego 2/3, o powierzchni 35,79 m² (kawalerka), zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 4. ul. Waryńskiego 4/9, o powierzchni 37,13 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze II budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 5. ul. Sienkiewicza 65/9/15, o powierzchni 48,70 m² (mieszkanie 2 pokojowe), zlokalizowanego na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 6. ul. Sienkiewicza 59A/15, o powierzchni 29,71 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze III budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 7. os. Ogrody 35/6/30, o powierzchni 33,72 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 8. os. Ogrody 35/6/77, o powierzchni 22,08 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze III budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 9. os. Ogrody 35/5/28o powierzchni 21,91 m² (kawalerka), zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;
 10. os. Słoneczne 6/38, o powierzchni 26,27 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 10,00 zł/m2 lokalu za każdy miesiąc kalendarzowy.
Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m2 lub wielokrotność tej wartości.

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem lokalu, którego oferta dotyczy, w biurze ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do dnia:

 • 18.02.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)
  do mieszkań:
  – Waryńskiego 2/3
  – Waryńskiego 4/9
  – Iłżecka 1/5/6
  – Starokunowska 1/7/17
  – Sienkiewicza 65/9/15
 • 22.02.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)
  do mieszkań:
  – Sienkiewicza 59a/15
  – Os. Słoneczne 6/38
  – Os. Ogrody 35/5/28
  – Os. Ogrody 35/6/30
  – Os. Ogrody 35/6/77

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz REGULAMINEM WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OSTROWIECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:
a/ posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub
b/ posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:
1) posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2 -miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;
2) dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
3) posiadają samodzielny ( tzn na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
4) posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:
a) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,
– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia
wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej
w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji, nie później niż 3 dni przed terminem licytacji.

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł / słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100/

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia:
1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,
2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w którym Najemca ma zamieszkać po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy Najmu.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45.

Lokale mieszkalne można oglądać zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram oględzin mieszkań udostępnionych do wynajęcia
przez OTBS Sp. z o.o.

Adres Powierzchnia Data oględzin Godzina oględzin
Waryńskiego 2/3 35,79 m2 03.02.2021r. 830 – 1130
Waryńskiego 4/9 37,13 m2 03.02.2021r. 1200 – 1500
Iłżecka 1/5/6 35,45 m2 04.02.2021r. 830 – 1130
Starokunowska 1/7/17 36,74 m2 04.02.2021r. 1200 – 1500
Sienkiewicza 65/9/15 48,70 m2 05.02.2021r. 830 – 1130
Sienkiewicza 59A/15 29,71 m2 05.02.2021r. 1200 – 1500
os. Słoneczne 6/38 26,27 m2 08.02.2021r. 830 – 1130
os. Ogrody 35/5/28 21,91 m2 08.02.2021r. 1200 – 1500
os. Ogrody 35/6/30 33,72 m2 09.02.2021r. 830 – 1130
os. Ogrody 35/6/77 22,08 m2 09.02.2021r 1200 – 1500

 

Dokumenty związane z ofertą:

Regulamin najmu lokali mieszkalnych
Druk – Zgłoszenie udziału – wzór dla osoby fizycznej przystępującej do postępowania ofertowego
Druk – Oświadczenie o dochodach
Wzór umowy najmu lokalu