ZAPYTANIE OFERTOWE – Sienkiewicza 65/10

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza 65/10 
w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
Przedmiar robót w załączeniu.
Oferty prosimy składać na załączonym do zapytania kwestionariuszu do dnia 07.02.2024r. do godz. 900 w sekretariacie Spółki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Termomodernizacja 
ul. Sienkiewicza 65/10”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2024r. o godz. 915.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy – termomodernizacja
Ostrowiec Sienkiewicza 65 10 -PRZEDMIAR