Aktualnosci

I termin odczytu podzielników centralnego ogrzewania

ul. Iłżecka 1/52.06.20229:00-12:30
ul. Iłżecka 3820.05.20228:00-10:00
ul. Kilińskiego 22A2.06.202212:30-14:00
ul. Mickiewicza 1619.05.20228:50-10:20
os. Ogrody 431.05.20229:00-14:00
os. Ogrody 35/531.05.20229:00-14:30
ul. Orzeszkowej 520.05.202212:30-13:20
ul. Orzeszkowej 720.05.202213:25-14:20
ul. Osadowa 111.06.20229:00-10:00
ul. Pogodna 3619.05.2022po 15:00
ul. Pogodna 3819.05.2022po 15:00
ul. Pogodna 4019.05.2022po 15:00
ul. Pogodna 4219.05.2022po 15:00
ul. Pogodna 4419.05.2022po 15:00
ul. Pogodna 4619.05.2022po 15:00
ul. Pogodna 4819.05.2022po 15:00
ul. Rynek 102.06.20229:00-12:00
ul. Sienkiewicza 4419.05.202208:00-08:40
ul. Sienkiewicza 65/120.05.202208:00-09:45
ul. Sienkiewicza 65/220.05.202209:45-11:15
ul. Sienkiewicza 65/420.05.202212:00-13:30
ul. Sienkiewicza 65/520.05.202213:30-14:00
ul. Sienkiewicza 65/819.05.202213:30-14:00
ul. Sienkiewicza 65/919.05.202214:00-14:30
ul. Sienkiewicza 822.06.202214:00-15:00
ul. Siennieńska 312.06.202213:30-15:00
ul. Sikorskiego 4919.05.2022po 15:00
ul. Sikorskiego 5119.05.2022po 15:00
ul. Starokunowska 12.06.202212:30-13:30
ul. Starokunowska 21.06.202211:00-13:00
os. Stawki 2419.05.202210:40-12:30
os. Stawki 481.06.2022kl. I 13:00-14:30
kl. II 14:30-16:00
ul. Stodolna 1320.05.202210:00-11:10
ul. Stodolna 151.06.20229:00-14:00
ul. Waryńskiego 619.05.202212:50-13:20
ul. Zgoda 101.06.202210:00-10:30

Mieszkanie do wynajęcia – ul. Rosłońskiego 10/19

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania wniosków (do 10.05.2022 r.), w celu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeznaczonego do najmu instytucjonalnego:

ul. Rosłońskiego 10/19, o powierzchni 23,55 m² (kawalerka), położony na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.


Obejrzenie lokalu możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem OTBS Sp. z o. o.

Dokumenty do pobrania:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 12,00 zł/m2 za każdy miesiąc kalendarzowy. Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m2 lub wielokrotność tej wartości. 

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem  zgłoszenia udziału
w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać
w Sekretariacie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy
ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do dnia 10.05.2022 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)

Osoby spełniające wymagania, zostaną zaproszone telefonicznie do stawienia się
w siedzibie Spółki na licytację, która odbędzie się dnia 12 maja 2022 r.

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu oraz Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:

a) posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub

b) posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy
w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 
  2-miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  o najem lokalu mieszkalnego;
 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
 3. posiadają samodzielny (tzn. na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:

a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej
w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji.

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia – oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Oferta pracy: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

OTBS Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Opis stanowiska:

 • montaż, naprawa i konserwacja instalacji grzewczej, gazowej i wodnokanalizacyjnej
 • udrażnianie instalacji kanalizacyjnej
 • wymiana, naprawa i montaż urządzeń sanitarnych
 • usuwanie awarii

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • mile widziane certyfikaty zawodowe, uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • terminowość
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 • zaangażowanie

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
 • wynagrodzenie brutto od 3200,00 zł do 4000,00 zł
 • wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska
 • pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną przez portal OLX, na adres e-mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 65/10A.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli : 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Powyższe żądania można złożyć na piśmie lub przesłać na adres e-mail OTBS. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.otbs.ostrowiec.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 

Oferta pracy: Inspektor nadzoru technicznego

OTBS Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Inspektor nadzoru technicznego

Opis stanowiska:

 • nadzór nad stanem technicznym budynków
 • przygotowywanie i opracowywanie planów remontowych dla Wspólnot mieszkaniowych
 • nadzór techniczny nad realizowanymi pracami budowlanymi
 • organizowanie przetargów na roboty budowlane
 • przygotowywanie umów na zlecone roboty budowlane

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • mile widziane uprawnienia budowlane
 • kreatywność
 • terminowość
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • zaangażowanie

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
 • wynagrodzenie brutto 3650,00 zł
 • wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska
 • pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • możliwość rozwoju i samorealizacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną przez portal OLX, na adres e-mailowy: otbs@otbs.ostrowiec.pl lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 65/10A.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli : 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Powyższe żądania można złożyć na piśmie lub przesłać na adres e-mail OTBS. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.otbs.ostrowiec.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 

Nabór ofert na Stanowisko – Kierownik Działu Techniczno-eksploatacyjnego.

Nabór został zakończony.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15.03.2022r.

OTBS Sp. z o.o.

ogłasza nabór ofert na Stanowisko – Kierownik Działu Techniczno-eksploatacyjnego.
Oferty można składać do dnia – 28.03.2022r.

Kwalifikacje i wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budownictwo lub pokrewne oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
 2. Uprawnienia budowlane.
 3. Znajomość prawa budowlanego.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą:

 1. Kierowanie działem techniczno-eksploatacyjnym i koordynacja zadań podległych pracowników.
 2. Współpraca z Przedstawicielami zarządzanych nieruchomości oraz Zarządem w zakresie przygotowania i realizacji planów remontów.
 3. Nadzór nad stanem technicznym zarządzanych zasobów mieszkaniowych.
 4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwieniem spraw kierowanych do działu.
 5. Nadzór nad zakresem spraw związanych z zawieraniem umów z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi/roboty na rzecz Spółki.

Miejsce wykonywania pracy: OTBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 65/10A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zatrudnienie na umowę o pracę. Wymiar etatu: 1,0.

Wynagrodzenie: warunki wynagrodzenia, ustalone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi Kandydatami.

Ofertę kandydata zawierającą kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, należy złożyć osobiście lub wysłać na adres siedziby OTBS Sp. z o.o. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 65/10A lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako OTBS), ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: otbs@otbs.ostrowiec.pl, telefonicznie: 41 2482323 lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  Jeżeli przekaże Pani/Pan pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się wyłącznie z Pani/Pana inicjatywy i jedynie za Pani/Pana dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz OTBS (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia naboru.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z uprawnień tych można skorzystać składając pisemny wniosek do OTBS, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 7. Ponadto, w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (Kodeks pracy). Brak podania wymaganych przepisami danych osobowych skutkował będzie niemożliwością przeprowadzenia naboru. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Mieszkanie do wynajęcia

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania wniosków (do 10.03.2022 r.), w celu najmu lokalu mieszkalnego położonego
w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeznaczonego do najmu instytucjonalnego:

ul. Waryńskiego 4/9, o powierzchni 38,12 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze II budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany.

Obejrzenie lokalu możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem OTBS Sp. z o. o.

Dokumenty do pobrania:
WNIOSEK  Zgłoszenie udziału w postępowaniu ofertowym
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:
Oświadczenie o dochodach
Wzór umowy najmu
Regulamin najmu lokali mieszkalnych

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 12,00 zł/m2 za każdy miesiąc kalendarzowy. Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m2 lub wielokrotność tej wartości.

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem  zgłoszenia udziału
w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać
w Sekretariacie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy
ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do dnia 10.03.2022 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)

Osoby spełniające wymagania, zostaną zaproszone telefonicznie do stawienia się w siedzibie Spółki na licytację, która odbędzie się dnia 14 marca 2022 r.

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu oraz Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:
a) posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub
b) posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy
w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2-miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  o najem lokalu mieszkalnego;
 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
 3. posiadają samodzielny (tzn. na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:

a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej
w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji.
Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)
Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia – oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS Sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45,
e-mail  mieszkania@otbs.ostrowiec.pl

Składanie wniosków w celu najmu lokalu ul. Zgoda 10/12

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania wniosków (do 10.01.2022 r.), w celu najmu lokalu mieszkalnego położonego
w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeznaczonego do najmu instytucjonalnego:
ul. Zgoda 10/12, o powierzchni 30,47 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 15,28 m², położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.

Obejrzenie lokalu możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem OTBS Sp. z o. o.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK  Zgłoszenie udziału w postępowaniu ofertowym
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU Oświadczenie o dochodach
Wzór umowy najmu
Regulamin najmu lokali mieszkalnych

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 12,00 zł/m² za każdy miesiąc kalendarzowy. Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m² lub wielokrotność tej wartości.

Wylicytowana stawka czynszu dotyczy powierzchni mieszkalnej lokalu. Miesięczny czynsz za powierzchnię użytkową pomieszczenia przynależnego będzie naliczony według obowiązującej stawki za 1 m2 (ustalonej zaliczki na utrzymanie części wspólnej) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zgoda 10.

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym  drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać
w Sekretariacie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do dnia 10.01.2022 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)
Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu oraz Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:
a) posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub
b) posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2-miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;
 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
 3. posiadają samodzielny (tzn. na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:
a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji, nie później niż 3 dni przed terminem licytacji.
Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)
Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia – oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45, e-mail  mieszkania@otbs.ostrowiec.pl

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy/na:

 1. ul. Mickiewicza 14/32, o powierzchni 35,48 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 3,30 m², położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 2. ul. Rosłońskiego 2/40, o powierzchni 26,29 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 2,51 m², położony na piętrze II budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 3. ul. Rosłońskiego 10/19, o powierzchni 23,55 m² (kawalerka), położony na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 4. ul. Zgoda 10/12, o powierzchni 30,47 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 15,28 m², położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 5. ul. Focha 1/3, o powierzchni 33,06 m² (kawalerka), położony na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.
 6. os. Ogrody 35/6/13, o powierzchnia 22,05 m² (kawalerka) wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 2,21 m², położony na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania. Lokal nie jest umeblowany.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 12,00 zł/m2 za każdy miesiąc kalendarzowy.

Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m2 lub wielokrotność tej wartości. 

Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać w Sekretariacie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do dnia 03.12.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.)

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym wzorem umowy najmu oraz Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:

a) posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub

b) posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości  w  opłacie  czynszu  lub  opłat  niezależnych  w  wysokości 2 -miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;
 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;
 3. posiadają samodzielny (tzn. na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.

Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożlwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:
a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji, nie później niż 3 dni przed terminem licytacji. 

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)

Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia – oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS Sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45.

Lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym umówieniu się
z pracownikiem OTBS Sp. z o.o.

– Zgłoszenie udziału w postępowaniu ofertowym
– Oświadczenie o dochodach
– Wzór umowy najmu

Dni wolne od pracy

Dni 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. ustala się dniami wolnymi od pracy w OTBS Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w zamian za święta przypadające w sobotę tj. odpowiednio 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z art. 130 par.2 K.P.)