Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowcu Św.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Św. 27-400 przy ul. Sienkiewicza 65/10A, KRS: 0000000880, NIP: 661-00-00-272, REGON: 290876888, tel.:41 248 23 23 fax: 41 263 08 30 www. Otbs.ostrowiec.pl; e-mail otbs@otbs.ostrowiec.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Sienkiewicza 65/10A objętej księgą wieczystą KW nr KI1O/00047077/1 Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 8/1, obręb 0012, o powierzchni 1378 m2. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana jest dwoma budynkami: jeden budynek o charakterze magazynowo-garażowym o pow. użytkowej 278,07 m2, zaś drugi o charakterze biurowym o powierzchni 129,43 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 572.387,00 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) netto.


Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i jest ogrodzona, teren działki jest płaski.
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 785 181 919.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.
Wadium należy wnieść najpóźniej na 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 27.03.2016 na konto Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nr 62 1020 2674 0000 2602 0002 9066.
W tytule wpłaty należy wpisać : Wadium na przetarg – sprzedaż działki nr 8/1.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.
Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oferowaną cenę nabycia netto i sposób jej zapłaty,
4/ kopię dowodu wniesienia wadium w postaci potwierdzenia przelewu lub potwierdzenia wpłaty w kasie OTBS Sp. z o.o.,
5/ numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium,
6/ zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem podpisania aktu notarialnego,
7/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Do ofert należy dodatkowo załączyć następujące dokumenty:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, podmiotów na które odpowiednie przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania wpisu w KRS wystawiony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,
osoby fizyczne, oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, a pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka występującego w przetargu,
cudzoziemcy osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
pełnomocnicy – dodatkowo potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OTBS w Ostrowcu Św. w związku z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami).

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny. Należność należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego na konto Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na tydzień przed planowanym terminem podpisania aktu notarialnego. O planowanym terminie i miejscu kupujący zostanie powiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni przed planowanym terminem zawarcia aktu notarialnego. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące po rozstrzygnięciu przetargu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca zgodnie, przed zawarciem umowy notarialnej zobowiązany jest on do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdyby zezwolenie było wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz OTBS sp. z o.o.
Przetarg odbędzie się dnia 30.03.2016 o godz. 13.30 w siedzibie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w pokoju nr 4.
Oferty należy składać do dnia 30.03.2016 do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 65/10A w siedzibie OTBS.
Wznowienie i okazanie granic zostanie przeprowadzone kosztem i staraniem nabywcy.
OTBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. :
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Sienkiewicza 65/10A
tel. 41 248 23 23
Ogłoszenie będzie emitowane również na stronie www.otbs.ostrowiec.pl