Zapytanie ofertowe – ul. Pogodna 42

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Remont tarasu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pogodnej 42 w Ostrowcu Św.”

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 28.07.2023r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach.
Formularz oferty w załączeniu.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

Przedmiar robót