Przetarg

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wentylacji piwnic wraz z montażem drzwi w klatce schodowej z ułożeniem płytek antypoślizgowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Iłżecka 36w Ostrowcu Św.

Projekt wentylacji piwnic jak i szczegółowy zakres prac do wglądu w siedzibie OTBS Sp. z o. o. pok. nr 20

W ofercie prosimy o podanie:

  • wartości brutto za wykonanie całości zadania z załączoną wyceną kosztorysową
  • terminu realizacji zadania
  • okresu gwarancji
  • terminu płatności

Ponadto oferta winna zawierać:

  • poświadczony wypis z Krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • dane o zrealizowanych robotach w okresie ostatnich 5 lat z załączonymi referencjami
  • oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi do Urzędu Skarbowego i ZUS

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie OTBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 22.07.216 r. do godziny 15:00.