Zapytanie ofertowe – ul. Kościelna 26

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Ocieplenie ściany północnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 26 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”
Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 26.06.2023r. do godz. 1500 
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ocieplenie ściany północnej 
ul. Kościelna 26”.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Przedmiar robót

Kwestionariusz ofertowy