Zapytanie ofertowe – ul. Iłżecka 38A

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku ul. Iłżecka 38A
w Ostrowcu Św.

Szacowany zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze, załączonym do zapytania.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie OTBS Sp. z o.o. pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr tel.: 661-418-373.

Oferty należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym załączonym do zapytania do dnia 28.07.2023r. do godz. 900  w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki – pok. nr 4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki. OTBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Przedmiar robót

Kwestionariusz ofertowy