Zapytanie ofertowe – ul. Kościelna 26

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:

„Ocieplenie ściany północnej budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 26 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Przedmiar robót w załączeniu.

Oferty (wzór formularza w załączeniu) prosimy składać do dnia 27.07.2023r. do godz. 900 
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ocieplenie ściany północnej 
ul. Kościelna 26”.
Otwarcie ofert nastąpi 27.07.2023r. o godz. 915 w siedzibie Spółki.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy

Przedmiar robót