ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza 
do złożenia oferty na zadanie:
„Wykonanie przeglądu urządzeń p.poż. w zasobach OTBS Sp. z o.o.”

Zakres obejmuje przegląd łącznie:
– gaśnice: 28 sztuk
– hydranty zewnętrzne: 11 sztuk
– hydranty wewnętrzne: 8 sztuk

Oferty prosimy składać do dnia 26.03.2024r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przegląd urządzeń p.poż. w zasobach OTBS Sp. z o.o.”.
W załączeniu kwestionariusz ofertowy.
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 20 lub pod nr telefonu: 661-418-373.

Kwestionariusz ofertowy