Nabór ofert na Stanowisko – Kierownik Działu Techniczno-eksploatacyjnego.

Nabór został zakończony.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15.03.2022r.

OTBS Sp. z o.o.

ogłasza nabór ofert na Stanowisko – Kierownik Działu Techniczno-eksploatacyjnego.
Oferty można składać do dnia – 28.03.2022r.

Kwalifikacje i wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budownictwo lub pokrewne oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
 2. Uprawnienia budowlane.
 3. Znajomość prawa budowlanego.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą:

 1. Kierowanie działem techniczno-eksploatacyjnym i koordynacja zadań podległych pracowników.
 2. Współpraca z Przedstawicielami zarządzanych nieruchomości oraz Zarządem w zakresie przygotowania i realizacji planów remontów.
 3. Nadzór nad stanem technicznym zarządzanych zasobów mieszkaniowych.
 4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwieniem spraw kierowanych do działu.
 5. Nadzór nad zakresem spraw związanych z zawieraniem umów z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi/roboty na rzecz Spółki.

Miejsce wykonywania pracy: OTBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 65/10A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zatrudnienie na umowę o pracę. Wymiar etatu: 1,0.

Wynagrodzenie: warunki wynagrodzenia, ustalone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi Kandydatami.

Ofertę kandydata zawierającą kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, należy złożyć osobiście lub wysłać na adres siedziby OTBS Sp. z o.o. z siedzibą 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 65/10A lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako OTBS), ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: otbs@otbs.ostrowiec.pl, telefonicznie: 41 2482323 lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  Jeżeli przekaże Pani/Pan pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się wyłącznie z Pani/Pana inicjatywy i jedynie za Pani/Pana dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz OTBS (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia naboru.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z uprawnień tych można skorzystać składając pisemny wniosek do OTBS, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 7. Ponadto, w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (Kodeks pracy). Brak podania wymaganych przepisami danych osobowych skutkował będzie niemożliwością przeprowadzenia naboru. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy